De businesscase van een zonnepark, wat geeft de doorslag?

19 juli 2016

De businesscase van een zonnepark, wat geeft de doorslag?

Er zijn steeds meer initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, waaronder grondgebonden zonneparken. Helaas worden veel van die projecten door uiteenlopende oorzaken uiteindelijk niet gerealiseerd. Meestal is de financiering van het park het stadium waarin de ontwikkeling stokt. Echter zonneparken in Nederland zijn op dit moment goed en tegen (relatief) lage kosten te financieren. Essentieel voor het organiseren van efficiënte externe financiering zijn de financiële haalbaarheid, juiste contacten en ook de juridische dossiervorming. Wij adviseren dit proces niet te onderschatten en deze fase goed voor te bereiden.

Het ontwikkelen van een zonnepark is kapitaalintensief waardoor er vaak sprake is van een lange terugverdientijd en hoge mate van externe financiering. De beschikbaarheid van (bank)financiering is dan ook cruciaal voor het realiseren van een zonnepark. Vanwege de huidige lage rentestanden, de beschikbaarheid van kapitaal en de relatief zekere inkomsten van zonneparken als gevolg van de SDE+-regeling is financiering – mits goed voorbereid – te verkrijgen. Dit laat onverlet dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar moet zijn om onder andere het nog risicovolle ontwikkeltraject te financieren.

Ondanks de recente stijging van de (hypotheek)rente is er nog steeds sprake van een historisch lage rentestand. De lage renteniveaus in Europa zijn vooral te danken aan het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Om een gewenst inflatieniveau van 2% te bereiken heeft de ECB twee maatregelen genomen, namelijk: een beleidsrente van 0% en een opkoopprogramma voor obligaties van ongekende omvang. Draghi (voorzitter ECB) heeft toegezegd dit beleid voort te zetten zolang er sprake blijft van lage inflatie. Er zit echter wel een maximum aan het opkoopprogramma waardoor het stimuleringsprogramma in de huidige vorm niet oneindig kan worden voortgezet. Dit betekent dat de renteniveaus voorlopig nog laag zullen blijven maar naar verwachting op termijn wel weer zullen stijgen. Als gevolg van de Brexit en aanstelling van Trump is er sprake van toenemende onzekerheid over de ontwikkeling van de (wereld)economie. Dit heeft onlangs geresulteerd in de eerste stijging van de hypotheekrente sinds 2012.

Mede door de lage rente is er in Europa sprake van voldoende beschikbaar kapitaal voor investeringen in duurzame projecten. Voor financiële instellingen loont het op dit moment niet om het geld bij de ECB te stallen of te investeren in staatsobligaties van landen met een hoge rating. Hierdoor zijn kapitaalverstrekkers op zoek naar andere investeringsmogelijkheden met een hoger rendement en acceptabel risico. Een investering in een grondgebonden zonnepark met een SDE+-subsidie is een interessante investeringsmogelijkheid. Wij merken dat financiële instellingen uit Nederland maar ook andere Europese landen geïnteresseerd zijn in de financiering van grondgebonden zonneparken in Nederland.

Kortom in Nederland zijn er op dit moment goede uitgangspunten voor het financieren van grondgebonden zonneparken maar het traject is niet eenvoudig en bevat de nodige hobbels die door de initiatiefnemer moeten worden genomen. Het verkrijgen van efficiënte financiering is een gecompliceerd proces te beginnen met het aanschrijven van de juiste partijen, selecteren van de meest geschikte aanbieding en vervolgens de financiële, juridische en technische due diligence (onderzoeken) vanuit de financier en haar specialisten. Solarfields heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met financiering en realiseren van projecten op het gebied van duurzame energie.