Dubbelruimtegebruik, hoe doe je dat?

19 juli 2016

In Nederland leven we met relatief veel mensen op een betrekkelijk klein stuk land. Vrijwel alle grond in Nederland is in cultuur gebracht of wordt naar de wensen van de inwoners ingezet. Dit betekent dat we uiterst efficiënt moeten omgaan met elke vierkante meter beschikbaar land. We kennen echter ook een grote ambitie op het gebied van duurzame energie en in de realisatie van deze ambitie spelen zonneparken een belangrijke rol. Zie hier het dilemma: hoe behalen we onze duurzame ambities gegeven de beperking.

In Nederland is desalniettemin een groot aantal plekken en locaties te vinden welke geschikt zijn voor grootschalige zonneparken. Locaties waarbij we niet hoeven in te leveren op kostbare grond c.q. concurreren met ander gebruik van deze grond. Dit kunnen locaties zijn welke geen ander gebruik kennen of locaties waarbij het oorspronkelijke gebruik in stand blijft. Enkele voorbeelden zijn: vuilstorten, geluidswallen, baggerdepots, dijken, vloeivelden, onderloopgebieden, etc. Allemaal locaties waarvan het oppervlak momenteel onbenut is.

Het is echter ook ontegenzeggelijk zo dat deze locaties meer uitdagingen en een verhoogde complexiteit kennen. De realisatie van een zonnepark vergt derhalve meer creativiteit van betrokken overheden en initiatiefnemers. Deze uitdagingen zitten met name in de technische complexiteit van deze locaties. Veelal moet gewerkt worden op hellende vlakken, een inklinkende bodem of zijn er beperkingen gesteld t.a.v. het ‘roeren’ van de gronden. Naast de techniek zijn deze locaties vaak juridisch complex en dienen er aanvullende afspraken te worden gemaakt.

Wij hebben veel ervaring met deze type locaties. Zo zijn we in Geldermalsen een zonnepark op de vuilstortlocatie van AVRI Solar aan het bouwen, ontwikkelen we een zonnepark nabij op een bestaande geluidswal en in het uiterste noorden van Nederland realiseren we een zonnepark op een binnendijk. Een ander mooi voorbeeld is de ontwikkeling van een zonnepark op een strategisch waterbassin. We hebben hier de bouwtechniek aangepast zodat bij hoogwater het bassin onder water gezet kan worden en de elektrische componenten onbeschadigd blijven.

Mocht u meer willen weten over deze projecten of onze aanpak dan kunt uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.