Onze aanpak

Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland. Ons uitgangspunt hierbij is om zonneparken te realiseren in nauwe samenspraak met grondeigenaren, omwonenden, gemeente en de provincie.

Draagvlak
De aanwezigheid van draagvlak en een goede landschappelijke inpassing zijn wat ons betreft essentiële randvoorwaarden bij de realisatie van het project. Draagvlak willen we onder andere bereiken door omwonenden en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om te participeren in onze projecten. De juiste landschappelijke inpassing realiseren we door met omwonenden en de gemeente een adequaat plan op stellen en dit in de ontwikkeling mee te nemen.

Locaties
Wij realiseren zonneparken op locaties die een goede landschappelijke inpassing kennen en voldoen aan onze eisen t.a.v. de technische realisatie. Locaties die in het algemeen geschikt zijn voor de ontwikkeling van zonneparken en voldoen aan de hiervoor gestelde criteria zijn locaties als: afgedekte vuilstortplaatsen, gronddepots, dijken, geluidswallen, niet benutte bedrijventerreinen, niet onontwikkelde woningbouwlocaties, etc.

Haalbaarheid
Wij hebben een gedetailleerd exploitatiemodel waaruit de haalbaarheid en financierbaarheid van zonneparken blijkt. In dit model wordt met alle mogelijke kosten en opbrengsten rekening gehouden, waaronder: de omvang van het zonnepark, de technische levensduur van de zonnepanelen, de degradatie van de zonnepanelen, de verwachte vollasturen voor de specifieke locatie, de mogelijke subsidies etc.

SDE+ subsidie
Wij kunnen de zonneparken realiseren met behulp van een SDE+ subsidie. SDE+ is een exploitatiesubsidie van het ministerie van Economische zaken waarmee de onrendabele top van duurzame energieprojecten wordt afgedekt. Dit betekent aanvullende inkomsten voor het project in aanvulling op de inkomsten van de verkoop van de stroom aan de afnemer.

“Realizing renewables”