De provincie trekt het beroep in dat zij had ingesteld tegen de aanleg van zonnepark Alberdaheerd in Marum. Het beroep was aangetekend omdat het zonnepark  niet voldeed aan de Omgevingsverordening. De provincie heeft echter ook een stevige ambitie wat betreft het versnellen van de overgang naar het gebruik van duurzame energie. In goed overleg hebben de provincie en gemeente Marum een aantal voorwaarden afgesproken waaronder het zonnepark toch op de locatie Alberdaheerd gerealiseerd kan worden. Beide overheden zijn blij gezamenlijk een werkwijze te hebben gevonden waarmee het zonnepark gerealiseerd kan worden.

Het bedrijf Solarfields wil op de locatie grenzend aan de geplande nieuwbouwwijk Alberdaheerd ten zuidoosten van Marum een  zonnepark aanleggen van bijna 8 hectare.  Het zonnepark kan ongeveer een op de drie inwoners van  Marum van stroom voorzien.  De provincie Groningen wil de overgang naar duurzame energie vergroten. Daarom heeft ze  in de Omgevingsverordening ruimte gegeven aan gemeenten om gemakkelijker en sneller zonne-energie  te realiseren.

Voorwaarden zonnepark Marum

Het voorstel voor de aanleg van een zonnepark aan de Alberdaheerd voldeed echter niet aan de omgevingsverordening. Daarom stelde de provincie beroep in tegen dit initiatief. De gemeente Marum heeft in overleg met de provincie een aantal voorwaarden afgesproken om het park nu toch te kunnen realiseren. Eén van de voorwaarden is dat de gemeente Marum binnen afzienbare tijd  toezegt de woningbouwplannen aan de noordzijde van de Alberdaheerd formeel te maken door dit te verwerken in het bestemmingsplan. Daarmee sluit het zonnepark in de toekomst in ieder geval aan op het stedelijk gebied en voldoet daarmee aan de Omgevingsverordening.  Een andere voorwaarde is dat de gemeente Marum samen met de initiatiefnemer en de provincie Groningen een plan uitwerkt hoe het zonnepark zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving waarbij rekening wordt gehouden met het kenmerkende  coulisselandschap .