Zo werkt de SDE 2021

Ook in 2021 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. Dit is de SDE++ subsidie 2021. Wij vinden het belangrijk om jou goed te informeren over deze regeling en over de veranderingen die er plaatsvinden ten opzichte van de SDE subsidie in 2020. Op deze pagina lees je er meer over.

Wat verandert er aan de SDE subsidie in 2021? 

Vorig jaar waren er nog twee periodes waarbij de SDE subsidie aangevraagd konden worden. In het voorjaar was dat de de SDE+ subsidie en in het najaar de huidige SDE++. Met de SDE 2021 is er nog één mogelijkheid om de subsidie aan te vragen voor een duurzaam project, zoals een zonnepark of zonnepanelen voor grote bedrijfsdaken . 

Net als bij de najaarsronde van afgelopen jaar, wordt er ook in 2021 rekening gehouden met de reductie op CO2 uitstoot in de toekenning van de subsidie. Vanaf dit jaar zijn er ook een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Het gaat om de volgende categorieën:

PVT met warmtepomp

Een PVT-paneel is een hybride zonnepaneel welke zowel warmte als elektriciteit opwekt. Met een warmtepomp breng je de warmte naar een hogere temperatuur, waarna deze toe kan worden gepas in de gebouwde omgeving.

CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt extra CO2 gebruikt om de concentratie in de kas te verhogen. De CO2 die bij een industriële installatie wordt opgevangen, vervangt de door de tuinder geproduceerde CO2 (met een ketel of warmtekrachtkoppeling). Dit stimuleert de groeisnelheid van de planten en groenten die binnen de kassen worden geproduceerd.

CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

In 2021 is ook een categorie opgericht voor de transportsector. Deze categorie richt zich op geavanceerde hernieuwbare brandstoffen (biobrandstoffen). De brandstof komt alleen in aanmerking, wanneer deze ook wordt gebruikt voor de Nederlandse markt.

Deze technieken komen dus ook in aanmerking voor de SDE subsidie, net als zonne-energie en windenergie. Vanaf de subsidieronde van 2021 zijn er ook andere nieuwe categorieën toegevoegd. Dit zijn grondgebonden- en drijvende zonneparken kleiner dan 1 MWp.

In de loop van 2021 is bekend gemaakt dat het grootste deel van het beschikbare budget van 2020 naar Carbon Capture and Storage (CCS) is gegaan. Maximaal 2,1 miljard euro is toebedeeld aan het Porthos-project in de Rotterdamse haven. Wij hebben in de loop van 2020 een uitgebreid artikel over CCS geschreven. 

Wanneer kun je de SDE subsidie 2021 aanvragen? 

De SDE++ 2021 kan worden aangevraagd van 5 oktober tot en met 11 november. De ronde kent, net als in de voorgaande jaren, een aantal fases, waarbij de fasegrens telkens oploopt. Het is de eerste keer dat er maar één subsidieronde is. Solarfields helpt je graag met de SDE++ aanvraag.

Hoeveel SDE subsidie is er beschikbaar in 2021?

Het beschikbare budget voor de SDE++ 2021 is 5 miljard euro. Hiermee is het beschikbare budget gelijk met het budget van 2020. Het budget wordt jaarlijks door de Rijksoverheid bepaald. Net als in de afgelopen jaren, verloopt de SDE 2021 in verschillende fases. We lichten het hieronder toe.

De rangschikking en fases van de SDE subsidie in 2021

De kostprijs wordt per duurzame techniek berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De berekening is gebaseerd op een referentie-installatie waarbij de meeste duurzame projecten haalbaar zijn. De kostprijs vormt de basis voor de SDE subsidie 2021 en heet het basisbedrag. Dit basisbedrag bepaalt de volgorde waarin aanvragen worden behandeld.

Erg belangrijk dus om door het juiste basisbedrag een subsidie aan te vragen. Ga je te hoog zitten, dan is het mogelijk dat de pot leeg is voordat je project in aanmerking komt. Je kunt dan pas volgend jaar weer een aanvraag doen. Wij hebben bij Solarfields inmiddels veel ervaring met het aanvragen van SDE subsidies. Sterker nog, we hebben nog nooit een project gehad waarvoor we geen SDE subsidie hebben behaald.

Rangschikking

De fases binnen een ronde hebben een beperkte duur. Wanneer de budgetgrens wordt overschreven, dan worden de aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2. Het is ook mogelijk om bij een aanvraag een later basisbedrag aan te vragen. Je hebt hierdoor meer kans op een hogere rangschikking en daarmee vergroot je de kans dat de SDE subsidie wordt toegewezen. Wel belangrijk natuurlijk dat de businesscase wel uit kan.

Fases tijdens de SDE 2021

De openstellingsronde voor de SDE subsidie bestaat uit verschillende fases, waarbij de maximale subsidie die kun kunt krijgen – de fasegrens – steeds verder oploopt. De SDE 2021 kent, net als vorig jaar, 4 fases.

Openstellingsronde SDE++ 2021              Fasegrenzen €/ton CO2

Fase 1 – 5 oktober 2021                          60

Fase 2 – 11 oktober 2021                        80

Fase 3 – 25 oktober 2021                        115

Fase 4 – 8 tot 11 november 2021           300

Wanneer moet een project afgerond zijn om SDE subsidie te ontvangen?

Wanneer de Rijksoverheid de subsidie toekent, is het belangrijk dat de bouw en ingebruikneming van de zonne-installatie enkele deadlines haalt. 

Zo moeten we binnen 18 maanden de zonnepanelen en bijbehorend materiaal bestellen. Dat betekent aan de ‘achterkant’ dat alle (omgevings)plannen en vergunningen voor die tijd goedgekeurd moeten zijn. Bij installaties groter dan 1Mwp (1000 kWh) is het belangrijk dat deze binnen 3 jaar in gebruik wordt genomen.

Wat houdt een afgerond project in?

De Rijksoverheid beoordeelt een SDE project als afgerond wanneer er aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

  • Het vermogen van de gebouwde zonnepanelen installatie komt overeen met de subsidieverlening. Wanneer er een SDE subsidie is vergeven voor bijvoorbeeld 10 MWp, is het niet de bedoeling om hier een zonnepark van 5 MWp mee te bouwen. 
  • Er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO) worden afgegeven. 

Wanneer hier niet (tijdig) aan wordt voldaan, en het project niet wordt uitgevoerd conform het projectplan, wordt de SDE subsidieverlening ingetrokken. Geen zorgen, dat is bij ons nog nooit gebeurd!

Wat is het effect van een negatieve elektriciteitsprijs op de SDE?

In 2020 is het aantal uren dat er sprake was van een negatieve elektriciteitsprijs, fors toegenomen. Ook kwam het voor het eerst voor dat de negatieve elektriciteitsprijzen 6 uren of langer duurden. Een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat wanneer het aanbod van stroom groter is dan de vraag naar elektriciteit. Dat het coronavirus hier invloed op heeft gehad, is aannemelijk, toch is het niet helemaal hieraan te wijten. Ook voor de uitbraak van het coronavirus is het een aantal keren voorgekomen dat de energieprijs in Nederland negatief was. 

Dit kan helaas wel effect hebben op de business case van een zonne-energieproject. Grootschalige zonnedaken en zonneparken zijn namelijk nog steeds afhankelijk van de SDE++-subsidie. De SDE-subsidie vergoedt het verschil tussen de marktwaarde van de geleverde energie en de kostprijs van duurzame energie tot een bepaalde ondergrens. Deze ondergrens heet de ‘basisbedrag. Wanneer de marktwaarde van de energie gelijk of lager is dan het ‘basisbedrag’, dan neemt de SDE-subsidie niet verder toe. 

Solarfields blijft flexibel

Omdat de hoogte van de subsidie dus afhankelijk is van de ontwikkelingen van de energieprijs, is het belangrijk om hierop te anticiperen. Wij verwachten dat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van negatieve stroomprijzen. Opslagtechnieken zijn daarom essentieel. Op deze manier kun je flexibiliteit creëren waardoor je de onbalans tussen vraag en aanbod verkleint. Wij voeren daarom actief oplossingen door bij meerdere zonneparken zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw energieproject een positieve businesscase heeft én behoudt.

Contact met Solarfields

Heb je vragen over de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op!