Zo werkt de SDE 2022

In 2022 is het weer mogelijk om een subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. Dit is de SDE++ subsidie 2022. Wij vinden het belangrijk om jou goed te informeren over deze regeling en over de veranderingen die er plaatsvinden ten opzichte van de SDE subsidie in 2021. Op deze pagina lees je er alles over.

Wat verandert er aan de SDE subsidie in 2022? 

2021 is het eerste jaar geweest waarbij de SDE subsidie maar één keer aangevraagd kon worden. Ook dit jaar is aanvragen maar één keer mogelijk. De openstelling vindt plaats vanaf 28 juni tot en met 6 oktober 2022.

Net als vorig jaar, wordt er ook dit jaar rekening gehouden met de reductie op CO2-uitstoot in de toekenning van de subsidie. Om die reden zijn er weer een aantal nieuwe technieken en categorieën die dit jaar ook een beroep op de SDE++ subsidie kunnen doen. Nieuwe onderdelen zijn:

PVT met warmtepomp

Een PVT-paneel is een hybride zonnepaneel die naast elektriciteit, ook warmte opwekt. Met een warmtepomp breng je de warmte naar een hogere temperatuur, zodat deze kan worden gebruikt in de gebouwde omgeving.

CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt extra CO2 gebruikt om de concentratie hiervan in de kas te verhogen. De CO2 die bij een industriële installatie wordt opgevangen, vervangt de door de tuinder geproduceerde CO2 (met een ketel of warmtekrachtkoppeling). Dit stimuleert de groeisnelheid van de planten en groenten die binnen de kassen worden geproduceerd.

CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

In 2021 is ook een categorie opgericht voor de transportsector. Deze categorie richt zich op geavanceerde hernieuwbare brandstoffen (biobrandstoffen). De brandstof komt alleen in aanmerking, wanneer deze wordt gebruikt voor de Nederlandse markt.

In de loop van 2021 is bekend gemaakt dat het grootste deel van het beschikbare budget van 2020 naar Carbon Capture and Storage (CCS) is gegaan. Zo is maximaal 2,1 miljard euro toebedeeld aan het Porthos-project in de Rotterdamse haven. Wij hebben in de loop van 2020 een uitgebreid artikel over CCS geschreven. 

Budgetplafond

Deze technieken komen dus ook in aanmerking voor de SDE subsidie, net als zonne-energie en windenergie. Vanaf de subsidieronde van 2021 zijn er ook andere nieuwe categorieën toegevoegd. Dit zijn grondgebonden- en drijvende zonneparken kleiner dan 1 MWp.

Voor een aantal categorieën is een plafond ingesteld. Dit voorkomt dat een groot deel van het beschikbare budget naar één categorie gaat. Het budget voor industrie voor CO2- afvang en opslag (CCS) wordt in 2022 met 2,5 megaton verhoogd.

Categorieën

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte

 • Hernieuwbare warmte biomassa
 • Compostering Champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Hernieuwbaar gas uit biomassa

CO2-arme warmte

 • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Hybride glasoven

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde

Wanneer kan je de SDE subsidie 2022 aanvragen? 

De SDE++ 2022 kan worden aangevraagd vanaf 28 juni 9.00. Tot en met 6 oktober, 17.00. De ronde kent, net als in de voorgaande jaren, een aantal fases, waarbij de fasegrens telkens oploopt. Solarfields helpt je graag met de SDE++ aanvraag. De faseopenstellingen zijn als volgt:

Bron: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde

Hoeveel SDE subsidie is er beschikbaar in 2022?

Het beschikbare budget voor de SDE++ is verhoogd. Dit betekent dat er in totaal maximaal 13 miljard budget beschikbaar is gesteld. Dit wordt vergeven in de verschillende fasen en voor de verschillende categorieën. Het budget wordt jaarlijks door de Rijksoverheid bepaald. Net als in de afgelopen jaren, verloopt de SDE 2022 in verschillende fases zoals hierboven vermeld.

Wanneer moet een project afgerond zijn om SDE subsidie te ontvangen?

Wanneer de Rijksoverheid de subsidie toekent, is het belangrijk dat de bouw en ingebruikneming van de zonne-installatie enkele deadlines haalt. De vereisten voor een project ná de toegekende SDE subsidie kan je hier vinden.

Zo moeten we voor onze categorie binnen 18 maanden de zonnepanelen en bijbehorend materiaal bestellen. Dat betekent aan de ‘achterkant’ dat alle (omgevings)plannen en vergunningen voor die tijd goedgekeurd moeten zijn. Bij installaties groter dan 1Mwp (1000 kWh) is het belangrijk dat deze binnen 4 jaar in gebruik worden genomen.

Wat houdt een afgerond project in?

De Rijksoverheid beoordeelt een SDE project als afgerond wanneer er aan de volgende twee eisen wordt voldaan:

 • Als het vermogen van de gebouwde zonnepaneleninstallatie komt overeen met de subsidieverlening. Wanneer er een SDE subsidie is vergeven voor bijvoorbeeld 10 MWp, is het niet de bedoeling om dat hier een zonnepark van 5 MWp mee wordt gebouwd. 
 • Als er daadwerkelijk duurzame energie wordt geproduceerd waarvoor Garanties van Oorsprong (GvO) worden afgegeven. 

Wanneer hier niet (tijdig) aan wordt voldaan, en het project niet wordt uitgevoerd volgens het projectplan, wordt de SDE subsidieverlening ingetrokken. Geen zorgen, dat is bij ons nog nooit gebeurd!

Wat is het effect van een negatieve elektriciteitsprijs op de SDE?

In de afgelopen jaren is het aantal uren dat er sprake was van een negatieve elektriciteitsprijs, fors toegenomen. Negatieve elektriciteitsprijzen die 6 uren of langer duurden, komen steeds vaker voor. Een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat wanneer het aanbod van stroom groter is dan de vraag naar elektriciteit.

Dit kan helaas wel effect hebben op de business case van een zonne-energieproject. Grootschalige zonnedaken en zonneparken zijn namelijk nog steeds afhankelijk van de SDE++-subsidie. De SDE-subsidie vergoedt het verschil tussen de marktwaarde van de geleverde energie en de kostprijs van duurzame energie tot een bepaalde ondergrens. Deze ondergrens heet het basisbedrag. Wanneer de marktwaarde van de energie gelijk of lager is dan het basisbedrag, dan neemt de SDE-subsidie niet verder toe. Maar zo ontstaat er dus wel tijdelijke een financieel ‘gat’.

Solarfields blijft flexibel

Omdat de hoogte van de subsidie dus afhankelijk is van de ontwikkelingen van de energieprijs, is het belangrijk om hierop te in te spelen. Wij verwachten dat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van negatieve stroomprijzen. Het ontwikkelen van opslagtechnieken zijn daarom essentieel. Op deze manier kun je flexibiliteit creëren waardoor je de onbalans tussen vraag en aanbod verkleint. Wij voeren daarom actief oplossingen door bij meerdere zonneparken zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw energieproject een positieve businesscase heeft én behoudt. Ook in de toekomst.

Contact met Solarfields

Heb je vragen over de SDE subsidie? Neem dan contact met ons op!